top of page

Algemene Voorwaarden Voorgoed

De heer Bart Van lancker handelend onder de naam Voorgoed is ingeschreven met ondernemingsnummers BE 0845.209.401 en is gevestigd aan Molenstraat 7 3960 Opitter.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Voorgoed.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Diensten: De Diensten die Voorgoed aanbiedt, zijn het digitaliseren van videobanden (VHS-HI8-MINI-DV en meer), smalfilm (8MM-16MM-SUPER8), audio (cassetteband-LP-singles en meer), dia’s, negatieven en foto’s alsmede het creëren, filmen, monteren en bewerken van fotografische- en filmwerken.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die wel of niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Voorgoed heeft aangesteld, projecten aan Voorgoed heeft verleend voor Diensten die door Voorgoed worden uitgevoerd, of waaraan Voorgoed een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Voorgoed, alsmede voorstellen van Voorgoed voor Diensten die door Voorgoed aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Voorgoed waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Voorgoed: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Voorgoed elke Overeenkomst tussen Voorgoed en Opdrachtgever en op elke dienst die door Voorgoed wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Voorgoed aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Voorgoed is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Voorgoed niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Voorgoed gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Voorgoed is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Voorgoed het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Voorgoed gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Voorgoed zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voorgoed nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst ten aanzien van de filmwerkzaamheden komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Voorgoed heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Voorgoed te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Voorgoed na een mondelinge opdracht van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en hij Opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht. 

2. De Overeenkomst ten aanzien van de digitaliseringswerkzaamheden komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een order in de webshop heeft geplaatst of materiaal digitaal langs komt brengen op de locatie van Voorgoed, waarna Voorgoed de opdracht schriftelijk (althans per e-mail) bevestigt.

3. Voorgoed is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Voorgoed worden bevestigd aan Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met Voorgoed wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Voorgoed wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Voorgoed is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Voorgoed met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Voorgoed een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Voorgoed kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Voorgoed ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Voorgoed tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Voorgoed is hierbij leidend.

5. Zowel Opdrachtgever als Voorgoed kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Voorgoed nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert of afzegt, blijven de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Indien een reeds bevestigde opdracht wordt geannuleerd binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, wordt dit bedrag vermeerderd met 50% van de waarde van de opdracht. Indien voornoemde termijn minder dan 1 week bedraagt, is Opdrachtgever 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 6 – Verzending materialen door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever kan ten behoeve van de Diensten van Voorgoed materiaal opsturen dat Opdrachtgever gedigitaliseerd wenst te hebben. Langsbrengen van materiaal kan enkel tijdens de openingstijden of op afspraak geschieden. De afspraak kan zowel per e-mail of telefoon worden gemaakt. In speciale gevallen is het mogelijk om materialen te laten ophalen tegen een daarvoor geldend tarief, zulks in overleg met Voorgoed.

2. Opdrachtgever verbindt zich jegens Voorgoed om de te leveren materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de geleverde materialen geen schades bevatten. Voorgoed heeft het recht de materialen te retourneren en/of te weigeren zonder het verlenen van de Diensten in het geval de materialen schades bevatten.

4. Opdrachtgever zal de materialen voor eigen risico verzenden naar het adres van Voorgoed. Voorgoed zal een verzendlabel voor Opdrachtgever aanmaken zodat Opdrachtgever de materialen naar het adres van Voorgoed kan versturen. Nimmer is Voorgoed aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van materialen tijdens het transport. 

5. Indien Opdrachtgever wenst dat de materialen per aangetekende post en/of verzekerd naar Voorgoed worden gestuurd, zijn de verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever. Nimmer is Voorgoed aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van materialen tijdens het transport. 

6. Opdrachtgever zal Voorgoed schriftelijk (per e-mail, via het contactformulier of per begeleidend schrijven) voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn, waaronder maar niet beperkt tot de hoeveelheid materiaal, de eventuele volgorde, welke materialen bij elkaar in één bestand mogen, de speelduur, eigen adresgegevens en meer. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht om de banden terug te spoelen naar het begin.

 

Artikel 7 – Bewaarneming en verzending materialen door Voorgoed 

1. Voorgoed verbindt zich de materialen als een goed bewaarder te zullen beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed bewaarder te zullen zorgen, deze ordelijk en overzichtelijk op te bergen.

2. Indien Opdrachtgever instructies heeft gegeven met betrekking tot de bewaring van materialen, zal Voorgoed deze instructies opvolgen.

3. Opdrachtgever blijft tijdens de bewaargevingsperiode te allen tijde eigenaar van de in bewaring gegeven materialen.

4. Voorgoed is gehouden eventuele schade, verlies of diefstal van de in bewaring gegeven materialen, van iedere aard, onmiddellijk na vaststelling aan Opdrachtgever te melden.

5. Na het verrichten van de Diensten, heeft Opdrachtgever de keuze om de originele materialen op te halen op het adres van Voorgoed of de originele materialen door Voorgoed te laten versturen naar het adres van Opdrachtgever.

6. Indien Opdrachtgever na drie maanden na verzending van het gedigitaliseerde bestand door Voorgoed het originele materiaal niet heeft opgehaald op de locatie van Voorgoed of hij binnen die termijn Voorgoed geen opdracht heeft gegeven om het originele materiaal te retourneren naar het adres van Opdrachtgever, heeft Voorgoed het recht om het materiaal van Opdrachtgever te vernietigen. Dit geldt ook indien Opdrachtgever (op voorhand) te kennen heeft gegeven dat hij het originele materiaal niet retour wenst.

7. In het geval Voorgoed de materialen retour zendt, verbindt Voorgoed zich jegens Opdrachtgever om de te leveren materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

8. Het aannemen van zaken door Opdrachtgever zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de materialen in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

9. Indien de materialen worden bezorgd door Voorgoed of een externe vervoerder is Voorgoed, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

10. Voorgoed heeft het recht om de door Opdrachtgever in bewaring gegeven materialen, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Voorgoed. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Voorgoed zich inspannen om de materialen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.

11. De kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het langer onder zich houden van de in bewaring gegeven materialen komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Voorgoed worden vergoed door Opdrachtgever. 

12. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de materialen de locatie van Voorgoed verlaten. Voor Opdrachtgever zijnde een Consument geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de materialen in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de materialen zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de dienstverlening (algemeen)

1. Voorgoed zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Voorgoed staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Voorgoed uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Voorgoed de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Voorgoed aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Voorgoed heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Voorgoed niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Voorgoed, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Voorgoed is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Voorgoed Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Voorgoed aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Voorgoed of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Voorgoed recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 9 – Uitvoering van digitalisering van materialen

1. Indien daartoe opdracht is gegeven, kan Voorgoed de door Opdrachtgever in bewaring gegeven materialen digitaliseren en dupliceren. Voorgoed digitaliseert onder andere de volgende media: videobanden (VHS-HI8-MINI-DV en meer), smalfilm (8MM-16MM-SUPER8), audio (cassetteband-LP-singles en meer), dia’s, negatieven en foto’s.

2. Voorgoed zal deze media overzetten naar een geschikt bestandsformaat en zal deze bestanden via WeTransfer aan Opdrachtgever doen toekomen.

3. Opdrachtgever is verplicht om de bestanden via WeTransfer binnen 28 dagen te downloaden. Na deze 28 dagen is de download-link verlopen. Na afloop van deze termijn zullen Voorgoed de gedigitaliseerde bestanden vernietigd worden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan tegen het gebruikelijke tarief de aangeleverde materialen opnieuw laten digitaliseren. 

4. Indien overeengekomen, kan Voorgoed de gedigitaliseerde bestanden op een duurzame gegevensdrager (een USB-stick, een CD of DVD of Externe Harde Disk) zetten en naar Opdrachtgever opsturen. De kosten van deze duurzame gegevensdrager zijn te vinden op de website van Voorgoed. Het versturen van de duurzame gegevensdrager naar het adres van Opdrachtgever is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Voorgoed garandeert geen optimaal resultaat bij het digitaliseren van materialen, daar dit afhankelijk is van de kwaliteit van de aangeleverde materialen, de stand van de techniek en meer.

Artikel 10 – Uitvoering van filmwerkzaamheden en fotografie

1. Voordat Voorgoed aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient Voorgoed of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Bij voorkeur geschiedt dit schriftelijk.

2. Het creëren van visuele-, foto- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Voorgoed die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Voorgoed hanteert. Voorgoed heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Voorgoed genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. Voorgoed zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Alvorens dergelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dient Opdrachtgever toestemming te geven. 

4. Voorgoed kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Voorgoed een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtsituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Voorgoed en geven klant geen recht op schadevergoeding. 

5. Al het door Voorgoed opgenomen foto- en filmmateriaal wordt in beginsel bewaard voor een termijn van 1 maand. Na afloop van deze termijn zal Voorgoed dit foto- en filmmateriaal vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog foto- en filmmateriaal wenst in te zien, dient zij hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is Voorgoed gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

6. Voorgoed vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Voorgoed expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.

 

Artikel 11 – (Op)Levering film en/of foto

1. Alle door Voorgoed opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Voorgoed bij Overeenkomst bepaald. Voorgoed zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Voorgoed of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Voorgoed recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Nadat het werk door Voorgoed is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 kosteloze feedback-/aanpassingsronde. Het door Voorgoed geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Voorgoed gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds  door haar zijn goedgekeurd.

4. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. Indien partijen overeenkomen dat de bronbestanden worden overgedragen aan Opdrachtgever is Voorgoed gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. 

5. Voorgoed spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. 

 

Artikel 12 – Voice-over en muziekrechten

1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of overige audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.

2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Sabam, Unisono of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Voorgoed is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. Voorgoed zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.

4. Indien Voorgoed door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Voorgoed deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal Voorgoeddeze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan Voorgoed ter hoogte van 500,- euro per overtreding.

 

Artikel 13 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Voorgoed verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Voorgoed niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Voorgoed is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Voorgoed verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Voorgoed voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Voorgoed kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Voorgoed gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Voorgoed.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Voorgoed is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Voorgoed, Voorgoed een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

3. Indien Voorgoed meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Voorgoed gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Voorgoed Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.

 

Artikel 15 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief productiekosten, kosten voor script schrijven, ondertiteling, voice-overs, deelmontage, extra foto- en filmkopieën en locatiekosten en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen. Dergelijke kosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van nacalculatie

2. Voorgoed voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Voorgoed haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Voorgoed gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden

8. Voorgoed is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Voorgoed. 

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Voorgoed zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente.

3. Indien Voorgoed meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Voorgoed gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Voorgoed de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email]. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Voorgoed verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Voorgoed tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Voorgoed op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud film- en fotowerken

1. Voorgoed levert alle foto- en filmwerken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Voorgoed heeft voldaan.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde foto’s en films en overige visuele werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Voorgoed worden vergoed door Opdrachtgever. 

 

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. Voorgoed heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Voorgoed gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Voorgoed is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Voorgoed is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Voorgoed te vergoeden voor elk financieel verlies dat Voorgoed lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 20 – Overmacht

1. Voorgoed is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Voorgoed is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

3. Indien Voorgoed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Voorgoed alleen geacht te bestaan indien Voorgoed dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Voorgoed, is Voorgoed uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Voorgoed binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Voorgoed deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Voorgoed in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Voorgoed leidt tot aansprakelijkheid van Voorgoed, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Voorgoed. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

4. Voorgoed sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Voorgoed is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Voorgoed voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Voorgoed geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Voorgoed.

6. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Voorgoed, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Voorgoed.

7. Voorgoed is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Voorgoed (op)geleverde werk.

8. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de foto- en filmwerkzaamheden, doch op de opnamedag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Voorgoed gerechtigd de foto- filmwerkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

9. Enige door Voorgoed opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Voorgoed.

10. De inhoud van het opgeleverde advies van Voorgoed is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Voorgoed opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Voorgoed. Voorgoed is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Voorgoed nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Voorgoed haar eigen advies.

12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Voorgoed sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Voorgoed geleverde Diensten.

13. Voorgoed spant zich in redelijke mate in om beschadiging, verlies of tenietgaan van het materiaal van Opdrachtgever te voorkomen. Desondanks aanvaardt Voorgoed geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van beschadiging, verlies of tenietgaan van het aangeleverde materiaal dat Voorgoed tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, waaronder mede begrepen diefstal, brand of overstromingen.

14. Voorgoed staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Voorgoed verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Voorgoed vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Voorgoed binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Voorgoed. 

16. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Voorgoed vervalt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Voorgoed en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Voorgoed bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Voorgoed is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Voorgoed opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Voorgoed steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Voorgoed op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Voorgoed zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Voorgoed niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Voorgoed aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Voorgoed vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Voorgoed vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Voorgoed is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Voorgoed en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten film- en fotowerken

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Voorgoed waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle foto’s, films, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Voorgoed en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Voorgoed worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Voorgoed gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Voorgoed rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Voorgoed. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Voorgoed opgeleverde zaken, dient Voorgoed expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Voorgoed rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Voorgoed behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Voorgoed, tenzij anders overeengekomen. 

7. Het is Voorgoed toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het  foto- of filmwerk. Indien Voorgoed door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.Voorgoed heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 

9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door Voorgoed geproduceerde foto- en filmwerken te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan Voorgoed zijn voldaan. 

10. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten gedigitaliseerde materiaal

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Voorgoed geen intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het gedigitaliseerde materiaal of het originele materiaal. Voorgoed zal het originele materiaal en het gedigitaliseerde materiaal uitsluitend gebruiken ter uitoefening van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Het originele materiaal en het gedigitaliseerde materiaal zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever door Voorgoed niet worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.

2. Indien dit uitdrukkelijk overeen is gekomen, is Voorgoed gerechtigd (een gedeelte van) het gedigitaliseerde werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het gedigitaliseerde werk, alsmede het tonen van het logo, merk- of bedrijfsnaam van de Opdrachtgever op de website van Voorgoed. Voorgoed zal daartoe uitsluitend toestemming van de Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot openbaring van het werk is overgegaan.

 

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Voorgoed verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Voorgoed zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Voorgoed van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Voorgoed voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Voorgoed voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever. 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Voorgoed verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 25 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Voorgoed of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@filmoverzetten.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Voorgoed de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Voorgoed zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 26 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Voorgoed en Opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

2. Voorgoed heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Voorgoed en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Opitter, 25 juni 2023

bottom of page